Udgivet 2005 (løbende opdateret for priser etc.)

Paragraf 1, Generelt

Boligerne må kun benyttes til beboelse. Det skal dog være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestue eller lignende fredsommelig præget erhvervsvirksomhed, når det efter ejerforeningens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulemper for omkringboende.

Udlejning må ikke finde sted, medmindre der foreligger godkendelse fra ejerforeningen jævnfør paragraf 19 i ejerforeningens vedtægter. (Læs “Vilkår og vejledning” her)

Der må ikke i den enkelte bolig haves nogen som helst virksomhed, installation, indretning, oplag eller andet, som ved lugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter ejerforeningens skøn kan være til gene for de omkringboende.

Paragraf 2, Fællesinstallationer

Fejl og mangler skal snarest anmeldes til varmemester eller bestyrelse.

Ødslen med vand, el og varme er forbudt. Det er ikke tilladt at lukke/åbne for vandet på stophanerne, rør installationer må kun ændres af autoriseret blikkenslager efter forudgående godkendelse fra varmemesteren.

Vaske- og opvaskemaskiner skal tilsluttes forskriftsmæssigt og indgreb i vand- og afløbsinstallationer må kun foretages af aut. installatører. Opstilling af vaske- og opvaskemaskiner skal anmeldes til og godkendes af varmemesteren. Vaskemaskiner må kun opsættes på badeværelse.

Det er ikke tilladt at skrue i de udvendige alu. vinduer. I tilfælde af akut og udefrakommende skade, samt at varmemesteren eller bestyrelse ikke kan træffes, kontaktes ejendommens sædvanlige håndværkere.

Når det har været nødvendigt at tilkalde håndværkere, skal varmemesteren snarest orienteres derom og det skal oplyses hvad der er blevet udført.

(Læs: “Renovering – vilkår og vejledning” her)

Paragraf 3, Vaskeriet

Vaskeriet er beliggende i kælderen under opgang 42

Det henstilles til brugerne at benytte de udvendige kældertrapper.

 • Vasketuren skal være påbegyndt senest en halv time efter den bestilte tid, ellers er vasketuren til fri afbenyttelse.
 • Vaske- og tørretider skal overholdes.
 • Bryd ikke ind i en andens vasketur.
 • Rengør maskinerne efter endt brug.
 • Stil vogne og borde på plads.
 • Vogne og borde må ikke efterlades i tørrerummene.
 • Der må ikke fjernes effekter fra vaskeriet.
 • Sluk lyset og lås døren efter endt brug.
 • Der må ikke medtages husdyr i vaskeriet og tørrerummene.
 • Der må ikke ryges i vaskeriet og tørrerummene.
 • Kun låse med nummerskive må benyttes.

Vaskekort udleveres hos varmemesteren, erstatningskort udleveres mod gebyr.

Overtrædelse af vaske- og tørretider vil medføre at tøjet fjernes og dette vil kun blive udleveret i varmemesterens kontortid.

Paragraf 4, Affald

1. Affalds Ø’er:

 • Husholdnings restaffald emballeret i plastposer lægges i de store containere, Madaffald emballeret i lukkede grønne plastikposer lægges i genbrugsbeholder mærket madaffald. Grønne affaldsposer udleveres hos varmemesteren.
 • Plastaffald lægges i containere mærket plast
 • Metalaffald lægges i containere mærket metal
 • Er din container fyldt, så brug den næste.
 • Aviser, ugeblade, reklamer, glas, flasker, og pap se pkt. 2.
 • Andet affald se pkt. 3.

2. Genbrugscontainerne:

Aviser, ugeblade, reklamer, papir, flasker, glas og batterier skal lægges i de genbrugscontainere, der er opstillet på ejendommens store parkeringsplads

Genbrugsbur til pap findes i storskraldsrummet på den store P-plads, buret må kun benyttes til RENT pap iht. opslag ved buret, papkasser skal slås sammen.

3. Storskrald:

I storskraldsrummet på den store P-plads, kan affald, der ikke må fyldes i containere i affalds Ø’erne eller genbrugscontainerne deponeres. Affaldet skal sorteres og placeres på de afmærkede pladser i rummet. Der må kun bruges klare poser. Dog må der ikke deponeres bygningsaffald, såsom mursten, fliser, toiletter og håndvaske samt kemikalier, maling og batterier. Brug kommunens genbrugsplads på Turbinevej.

4. Haveaffald:

I haveaffaldsrummet ved gavlen af opgang 50, placeres blomster, planter og juletræer. Der må ikke efterlades plasticposer, urtepotter og lignende.

Paragraf 5, Forurening

Sker der forurening af fællesarealer, må den ansvarlige selv foretage rengøringen. Dette gælder også, hvis forureningen er forårsaget af husdyr. Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte, eller hunde på altaner, i vindueskarme eller på fællesarealer.

Paragraf 6, Støj

Støj fra lejlighederne, altaner og opgange må ikke være til ulempe for de omkringboende. Det samme gælder støj og ophold fra/på parkeringspladserne og fællesarealerne. Radio og TV samt lign. må aldrig benyttes for åbne vinduer eller på fællesarealerne. Boring, hamren, sliben og lignende samt brug af vaskemaskiner i lejlighederne må kun foregå :

Mandag til fredag mellem 07 og 19
Lørdag mellem 10 og 16
Søn- og helligdage mellem 10 og 15

Paragraf 7, Opgange/Kældergange

Der må ikke opsættes navne og opslag på døre og tavler. Egne navneskilte og postkasser må ligeledes ikke opsættes. Rettelse af navneskilte udføres efter henvendelse til varmemesteren.

Der må ikke henstilles effekter i kældergange og i trappe-opgangene, disse vil blive fjernet uden ansvar.

Paragraf 8, Hunde

Det er tilladt at holde husdyr, dog må disse ikke være til ulempe eller gene for beboerne.

For hunde gælder, at luftning kun må foregå, såfremt dyret føres i snor på ejendommens arealer. Hunde må ikke luftes på og omkring legepladsen, boldbanen og i sandkassen. Husdyr må ikke medtages i vaskeri og tørrerum. Eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes af dyrets ejer.

Alle husdyrejere skal have en tilladelse. Heri skal stå: dyrets race, alder, kaldenavn samt ejerens navn, telefonnummer og mailadresse samt bopæl.

Tilladelse udstedes ved henvendelse til varmemesteren.

Gentagne klager over overtrædelse af nærværende regler vil medføre, at tilladelsen bliver inddraget, eller det konkret forbydes den enkelte ejer eller lejer at holde husdyr, samt at husdyret vil kunne kræves fjernet evt. med fogedens bistand. Kompetence til at træffe afgørelse herom tilkommer bestyrelsen og påløbne udgifter ved bortfjernelse betragtes som fællesudgifter i relation til den pågældende ejer og vil kunne inddrives af ejerforeningen efter samme regler, som gælder for fællesudgifter.

Krav om registrering vil gælde for husdyr, der anskaffes efter forslagets vedtagelse på generalforsamling.

Bestyrelsen har kompetence til at fravige registreringskravet ved mindre husdyr og kravet er generelt fraveget for dyr der normalt holdes i akvarier eller bur.

Paragraf 9, Parkering

Parkeringspladserne må kun benyttes af beboerne eller deres gæster, skiltning og afmærkning skal overholdes. Parkering af lastvogne, campingvogne, trailere og lignende samt køretøjer uden nummerplader, er forbudt. Parkering mellem blokkene er ikke tilladt.

For beboere i Pilegårdsparken er der mulighed for indhentning af årsparkeringstilladelse enten i form af papskilt, der monteres i forruden af bilen eller årsparkering i form af elektronisk registrering af respektive bils indregistrerings nr.

Til brug for gæsteparkeringer kan dags p-billetter udleveres hos varmemesteren. Parkeringsbilletter til gæster er gratis, og gælder som anført. P-billetter SKAL udfyldes med kuglepen, dato og tidspunkt for ankomst mv. som anført.
Årsparkeringen koster ved oprettelse 250 kr. som engangsudgift.

Beløbet indbetales til Danske Bank REG Nr. 3001, KONTO Nr. 3015261099

Indbetaling Mærkes : Årsparkering + Adresse
KVITERING FOR INDBETALING FREMSENDES TIL:
Til Varmemesterens mail : varmemester@ef-pilegaardsparken.dk

Følgende oplysninger skal fremsendes :

– Ejers navn
– Ejers adresse i EF Pilegårdsparken
– Ejers mail adresse
– Kvittering for indbetalt Afgift Årsparkering 250,00 kr.

Herefter fremsender varmemester til ansøgeres postkasse / mailadresse “papskilt” for årsparkeringstilladelse alternativt et Qpark LogIn til en brugeradgang for oprettelse af elektronisk årsparkeringstilladelse.

“Papskilt” for årsparkering skal ombyttes hos varmemester hvert år i december.

Elektronisk årsparkering administreres af ejer. Tilladelsen gælder indtil fraflytter pilegårdsparken.

Ved flytning slettes brugeres årsparkering af varmemester uden yderligere forespørgsels.

Depositum:

Depositum på 250,00 kr. som er indbetalt til administrator i perioden frem til 2021-09-01 tilbagebetales KUN ved tilbagelevering af parkeringsbilletten senest 3 måneder efter fraflytning! P-kort må ikke overdrages til ny ejer.

Overtrædelse af P-reglerne:

DER ER TRUFFET AFTALE MED Q-PARK OM KONTROL AF PARKERINGSPLADSERNE
Q-PARK kontrollerer parkeringspladserne samt opkræver afgift ved overtrædelse. Afgiften er pt. 750,00 kr. (januar 2016). Ejerforeningen har intet med denne afgift at gøre.

Paragraf 10, Altaner

Tøjtørring må kun ske på altanerne, såfremt tøjet ikke er synligt udefra. Der må ikke være ting på altanerne som kan skæmme ejendommen. Der må ikke opsættes antenner og paraboler på altanerne. Der må kun opsættes den af ejerforening godkendte markise. Der må ikke grilles på altanerne.

Paragraf 11, Bestemmelsernes gennemførelse

Bestyrelsen kan – eventuelt ved administrator eller varmemester – påtale forhold, der strider mod disse regler eller mod god orden i øvrigt.
Reglerne gælder for såvel beboerne som andre, der færdes i ejendommen.

Bestyrelsens skøn i henseende til god orden kan forelægges en generalforsamling til udtalelse.