Installering af nyt betalingssystem i fællesvaskerierne i UGE 44

Ændrede vasketider
Der er ændrede vasketider i uge 44 grundet installering af nyt betalingssystem. Det vil ikke være muligt at vaske i tidrummene nedenfor:
Mandag d. 30.10.17              Kl. 7.00 – 16.00
Tirsdag d. 31.10.17               Kl. 7.00 – 16.00
Onsdag d. 01.11.17              Ingen vaskemuligheder
Torsdag d. 02.11.17             Ingen vaskemuligheder

Udlevering af nye vaskebrikker
Disse udleveres på varmemesterkontoret i kontortiden.

Ved udlevering af nye vaskebrikker:

  • Indbetalte vaskepenge tilbagebetales.
  • Der udleveres en ny vaskebrik og en personlig aktiveringskode.
  • Den nye vaskebrik kan tidligst benyttes fredag den 3. november 2017
  • Vaskebrikken er herefter personligt og forbrug på kortet opkræves af administrator i forbindelse med opkrævning af fællesudgifterne
  • Mistede vaskebrikker skal afmeldes til administrator straks.
  • Pris for udlevering af ny vaskebrik er 60 kr. til vaskeregnskab. De indbetalte 60 kr. er ikke et depositum

Gamle vaskekort er ikke registreret med indbetalt depositum.

Venlig Hilsen
E/F Pilegården Varmemester
Thomas Jensen
Tlf. 42431455

Beboerinformation primo februar 2016

Bestyrelsessuppleant indtrådt i bestyrelsen:
Grundet sygdom hos Ruth Hansen er suppleant Bo From Petersen indtrådt i bestyrelsen.

Manuel opkrævning af fællesudgifter
Fællesudgifter for februar måned opkræves, som der tidligere er informeret om, manuelt af vores administrator, og alle burde derfor have modtaget girokortet i postkassen. Har man forlagt det, er det muligt at rekvirere et nyt ved at kontakte administrator via e-mailadressen bn@cphlaw.dk.

Husk at tilmelde jer betalingsservice, så fremtidige betalinger foregår automatisk. Man tilmelder sig betalingsservice ved at logge på sin netbank under PBS betalinger og angive

1) NETS nr. (PBS nr.)
2) Deb.gr.nr.
3) Lejemåls nr.

De 3 numre fremgår af føromtalte girokort nederst i højre hjørne.
Betaler man sit girokort i banken, så kan de aktivere tilmeldingen til betalingsservice.

Kælderrum:
I arbejdet med at lave en opgørelse af kælderrummene, fandt varmemesteren ud af, at vi mangler oplysning om ejer af kælderrum 64, samt lejeren af kælderrum ”i”. Disse bedes derfor henvende sig til varmemesteren i kontortiden eller alternativt skrive en mail til bestyrelsesmailen bestyrelse@ef-pilegaardsparken.dk

Opbevaring i kældergange samt under trapper i opgangene:
Hen over årene ophober der sig en del ting under hhv. trapperne og i kældergangene – både i selve gangene og i de mange ”indhak”, som er ment som opbevaring af cykler, barnevogne mv. Vi henstiller til, at alle får ryddet op og får fjernet affekter, der ikke hører til de respektive steder. Dette gøres senest mandag d. 29. februar, da tingene efter denne dato vil blive fjernet.

Er du i tvivl om, hvad du må opbevare de respektive steder, så spørg varmemesteren.

Ligeledes henviser vi til, at cykler, der ikke benyttes, stilles i kælderen frem for uden for bygningen, da det er nemmere at feje, skovle sne, salte mv. når der står mindst muligt omkring bygningerne.

Undgå venligst at rotter kan få adgang til madaffald
Der er observeret rotter i kældergange og opgange på vores område, derfor henstilles der til ikke at sætte nogen form for affald på opgangene, samt ikke at opbevare fødevarer og andre ting der kan tiltrække rotter i kælderrummene.

Der henstilles ligeledes til at sikre at der ikke spildes affald ved affalds-Ø’erne og hvis en container er fuld at benytte en anden.

Alle ønskes en snarligt festlig fastelavn

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerinformation Maj 2014

Opfølgning på Generalforsamlingen afholdt 30.4.2014: Referat med formandsberetning samt budget for 2014 fra generalforsamlingen bliver dels postkasseomdelt v/Erik og lagt på foreningens hjemmeside i uge 20. Endvidere vil beboerne kunne læse de indhentede tilbud på reparation af gavle og opsætning af nye taghætter fra uge 20. Mæglertilbud på salg af Erik (varmemesterens) lejlighed vil ligeledes snarest blive lagt på foreningens hjemmeside.

Legepladsudvalg: Det på generalforsamlingen nedsatte legepladsudvalg afholder første møde torsdag den 22. maj 2014.

Fremleje af lejligheder i Ejerforeningen: Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der finder uregistreret (ulovlig) og ikke godkendt udlejning (fremleje) sted på en del lejemål. Vi henstiller ejerne af de pågældende boliger om snarest muligt at henvende sig til bestyrelsen og aflevere en underskrevet lejekontrakt. Alle uautoriserede opsætninger af navneskilte på døre og postkasser vil blive fjernet af varmemesteren og de pågældende ejere vil herefter blive kontaktet af bestyrelsen.

Til orientering er proceduren for godkendelse af fremlejekontrakter ændret således, at de ikke længere fremsendes til og behandles af administrator men alene af bestyrelsen. Prisen for godkendelse af kontrakt og ændring af navneskilte på indgangsdør, postkasse og dørtelefon er kr. 400,00 og dette beløb går ind som en indtægt i Ejerforeningens egen kasse i modsætning til tidligere, hvor den gamle administrator opkrævede 1500-2000 kr. i honorar, som Ejerforeningen ikke fik del i.

Bestyrelsen: Til orientering for alle de ejere/beboere i Ejerforeningen, som ikke deltog i generalforsamlingen kan vi her kort informere om, at bestyrelsen nu består af formand Sonni Rinddom Hansen, bestyrelsesmedlem Anna-Lise Søsted Olsen og bestyrelsesmedlem Ib Strøm.

Bestyrelsen kan kontaktes på følgende mailadresse: sonnirindomhansen@gmail.com

Hilsen bestyrelsen